Potilastietojen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen potilastietojen rekisteriseloste. Laatimispäivä 15.11.2017.

Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Työterveys ry
Puhakankatu 9 - 11 B,
53600 Lappeenranta

010 835 5000
etunimi.sukunimi [at] lprtyoterveys.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Hulkkonen
0500 222 004
eija.hulkkonen [at] lprtyoterveys.fi

Puhakankatu 9 - 11 B,
53600 Lappeenranta

Rekisterin nimi

Potilastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työterveyshuollon piiriin kuuluvien potilaiden tietojen kerääminen ja ylläpito parhaan mahdollisen työterveyshuollon ja potilaan hoidon takaamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Potilaan nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot, työnantajan tiedot sekä potilaasta aikajatkumona etenevä potilaskertomus.

Potilaskertomukseen kirjaavat työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, työfysioterapeutti, terveydenhoitaja, laboratoriohoitaja ja työterveyspsykologit.

Potilaan työnantajan laskutukseen ja potilan laskutukseen liittyviä kirjausmerkintöjä tekevät talouspäällikkö ja toimistosihteerit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot koostuvat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemistä asiakaskäyntikirjauksista sekä potilaan luvalla muista toimipisteistä tapahtuneista käyntitiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan potilaalle itselleen HetL 26§ ja HetL 28§ mukaisesti. Muuten potilaan tietoja luovutetaan ainoastaan potilaan kirjallisesti allekirjoittamalla luvalla tai lain määräyksiin liittyen.

Poikkeuksen muodostavat eräät viranomaiset ja yhteisöt (poliisiviranomainen, vakuutusyhtiöt), joilla on tiedon saantiin lakiin perustuva oikeus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan alueen ulkopuolelle. Potilas voi itse pyytää potilastietonsa ja toimittaa ne haluaamaansa kohteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaalinen aineisto

Manuaalinen (paperit, röntgenkuvat) säilytetään ulkopuolisten saavuttamattomissa lukituissa tiloissa arkistokaapeissa. Kaikilta työntekijöiltä (myös harjoitteluun tulevilta) otetaan kirjallinen vaitiolositoumus, joka koskee kaikkea heidän näkemäänsä ja käsittelemäänsä potilaisiin liittyviä tietoja.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yrityksen tietojärjestelmään pääsee kirjautumaan ainoastaan yrityksen johdon hyväksymät työntekijät, joiden käyttöoikeudet on rajoitettu sen mukaan, mihin tietoihin heidän työtehtävänsä liittyvät. Kun työntekijä poistuu tietokoneensa ääreltä, on tietokone lukittuva Control-Alt-Delete komennolla.

Yrityksessä käytettävään potilastietojärjestelmään on jokaisella työntekijällä henkilökohtaiset yrityksen johdon myöntämät käyttäjätunnukset. Näiden avulla tietosuojavastaava pystyy tarkistamaan tietojärjestelmään kertyvistä lokitiedoista, kuka työntekijä ja milloin on käsitellyt potilaan tietoja.